Προτάσεις & Λύσεις

Αποκατάσταση ρηγματωμένης ή αποσυνδεδεμένης τοιχοποιίας

Η ύπαρξη μεμονωμένων ρηγματώσεων στον σοβά, που βρίσκονται σε ύψος 30-40 cm κάτω από το ταβάνι, προκαλείται συνήθως από μετακίνηση (κάθισμα) των τούβλων της τοιχοποιίας. Μία επιφανειακή σφράγιση των ρωγμών θα οδηγούσε πιθανώς σε νέα ρηγμάτωση. Η ολοκληρωμένη λύση παρουσιάζεται παρακάτω.

 1. Η ρηγμάτωση ή αποσύνδεση μίας τοιχοποιίας έχει ως φυσικό επακόλουθο την εμφάνιση ρωγμών στον σοβά.
 2. Αρχικά καθαιρείται ο σοβάς σε συνολικό πλάτος 30 cm κατά μήκος της ρωγμής (15 cm εκατέρωθεν αυτής)
 3. Στη συνέχεια διευρύνονται με καλέμι τα χείλη της ρωγμής.
 4. Ακολουθεί ο καθαρισμός της με σκληρή βούρτσα.
 5. Κατόπιν διαβρέχεται καλά με νερό.
 6. Τέλος, γεμίζεται η ρωγμή, όσο το δυνατό βαθύτερα, με DUROCRET ή RAPICRET. Το υλικό εφαρμόζεται με μυστρί.
 7. Αφού στεγνώσει το κονίαμα, η επιφάνεια καθαρίζεται καλά από σκόνες κτλ. και διαβρέχεται με νερό.
 8. Εφαρμόζεται η πρώτη στρώση του σοβά με UNICRET-FAST, ενισχυμένα με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST.
 9. Όσο είναι ακόμα νωπή η πρώτη στρώση, τοποθετούνται τοπικά με ελαφρά πίεση λωρίδες υαλοπλέγματος.
 10. Αφού πήξει η πρώτη στρώση, διαβρέχεται η επιφάνεια και ακολουθεί η δεύτερη στρώση με UNICRET-FAST.
 11. Μόλις “τραβήξει” επαρκώς ο σοβάς, τρίβεται με σπογγώδες τριβίδι.
 12. Αφού στεγνώσει η επιφάνεια, ασταρώνεται με PRIMER PROFESSIONAL και βάφεται με STANDARD COLOR.