Βασική αρχή και δέσμευση μας στον Όμιλο Hadjiyiannis, που ασχολούμαστε με την παραλαβή, αποθήκευση, διανομή και πώληση δομικών υλικών, μπογιών και διαλυτών, με την αποθήκευση προϊόντων πελατών (πχ παιχνίδια, οικιακές συσκευές, ιατρικό εξοπλισμό, ρουχισμό), καθώς επίσης και με την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων Logistics & Freight Forwarding, τόσο στην τοπική όσο και στη διεθνή αγορά, ως πάροχος ουδέτερων υπηρεσιών, είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες που να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις και προσδοκίες τους και να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

 

Για να πετύχουμε τα πιο πάνω, έχουμε υιοθετήσει «Σύστημα Διαχείρισης των Κινδύνων στην Εργασία» καθώς επίσης και «Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Θεμάτων». Στα πλαίσια εφαρμογής αυτών των συστημάτων, ο Όμιλος καθορίζει σε συστηματική βάση, στόχους οι οποίοι αναθεωρούνται κατά τις ανασκοπήσεις της διοίκησης με απώτερο σκοπό την συνεχή βελτίωση.

 

Δεσμευόμαστε να προλαμβάνουμε επίσης περιστατικά που έχουν να κάνουν με εργατικά ατυχήματα και ασθένειες που συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες εργασίας, καθώς επίσης και ατυχήματα που επηρεάζουν το περιβάλλον. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεχή εκπαίδευση, επιτήρηση και ενημέρωση του προσωπικού, διαβούλευση με το προσωπικό, εκτέλεση εσωτερικών επιθεωρήσεων από την «Επιτροπή Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος» και εξωτερικούς συνεργάτες καθώς επίσης και με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Για να μπορούν να υλοποιηθούν όλα όσα αναφέρονται πιο πάνω ο όμιλός μας αναγνωρίζει και παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους (έμψυχο και άψυχο υλικό, χρόνο και χρήμα).

 

Παρακολουθούμε, μετράμε και αξιολογούμε τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ασφάλεια και Υγεία καθώς επίσης και καθαρό περιβάλλον.

 

Συντηρούμε τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του ομίλου σύμφωνα με τα ψηλότερα δυνατά επίπεδα συντήρησης και καθαριότητας, για μέγιστη άνεση, λειτουργικότητα, και αποδοτικότητα.

 

Εμείς στον Όμιλο Hadjiyiannis δεσμευόμαστε στο να διατηρήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο, θα προστατεύεται πλήρως και από όλους, η αξιοπρέπεια του ατόµου και θα διασφαλίζεται ο σεβασμός της προσωπικότητας όλων των εργαζομένων. Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής αυτής θεωρούμε ως απόλυτα απαράδεκτη οποιανδήποτε πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά με οποιονδήποτε τρόπο σεξουαλική παρενόχληση. Συμπεριφορά τέτοιας φύσης αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα και δεν θα γίνει ποτέ ανεκτή καθώς αντιβαίνει σε ρητές πρόνοιες της Νομοθεσίας αλλά και στις αρχές και αξίες του ομίλου µας.

 

Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του ομίλου. Προς τούτο, υπάρχουν πινακίδες σε όλους τους χώρους όπου τονίζεται ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ. Καμία εξαίρεση από την απαγόρευση δε γίνεται αποδεκτή, τόσο για το προσωπικό, όσο και για τους συνεργάτες και επισκέπτες.

 

Η παρούσα πολιτική είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και αποτελεί δέσμευση για όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες του ομίλου μας. Η πολιτική αυτή αναθεωρείται κατά τις ανασκοπήσεις της διοίκησης έτσι ώστε να βελτιώνεται και να παραμένει σχετική και κατάλληλη.

 

Αρμόδιος για εφαρμογή της Πολιτικής είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου.

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?

Θα χαρούμε να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της σελίδας Επικοινωνίας.