Προτάσεις & Λύσεις

4 Συμβουλές για αποτελεσματική Στεγάνωση

Η στεγάνωση του κέλυφους ενός κτιρίου αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες που πρέπει να γίνονται ορθά, επειδή είναι αυτή που το προστατεύει από την επίδραση της υγρασίας και κατ’ επέκταση εμποδίζει τη διάβρωση των υλικών που το απαρτίζουν.

  1. Η βασικότερη παράμετρος για μια επιτυχημένη στεγάνωση είναι η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας. Αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει πολύ καλό και σωστό καθαρισμό και εκτέλεση πιθανών επισκευαστικών εργασιών, που ίσως θα πρέπει να προηγηθούν πριν την εφαρμογή του στεγανωτικού υλικού. Μη επαρκής καθαρισμός της επιφάνειας, θα έχει ως αποτέλεσμα την ελλιπή πρόσφυση του στεγανωτικού υλικού με το υπόστρωμα. Επίσης, η χρήση του κατάλληλου ασταριού είναι ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητο είναι να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες του κατασκευαστή για τη σωστή εφαρμογή των υλικών.
  2. Απαραίτητο είναι να χρησιμοποιείται το κατάλληλο στεγανωτικό υλικό, αναλόγως των αναγκών της κάθε οροφής. Για παράδειγμα αν υπάρχουν σωστές κλίσεις στην οροφή μπορεί να εφαρμόζεται ακρυλικό στεγανωτικό ταρατσών. Σε περιπτώσεις όμως που η οροφή έχει ανεπαρκείς κλίσεις, συστήνονται υβριδικά στεγανωτικά με βάση ακρυλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες, που έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής.
  3. Στα δύσκολα σημεία στεγανοποίησης της οροφής όπως γωνίες, ακμές και ενώσεις, πρέπει να γίνεται τοπική στεγάνωση με χρήση οπλισμού (υαλόπλεγμα ή πολυεστερικό ύφασμα), έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ρηγματώσεων. Η παράλειψη χρήσης οπλισμού σε αυτά τα σημεία, θα οδηγήσει στην πιθανότητα να εισέλθει ποσότητα υγρασίας ή ακόμη και νερού μέσα στο κτίριο.
  4. Τα προϊόντα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μικρότερες από 5℃ και μεγαλύτερες από 35℃, λόγω του ότι υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν αστοχίες.