ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Brand Executive

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ψάχνουμε Brand Executive που θα ενταχθεί στην ομάδα μας.

Αν πιστεύεις ότι έχεις τα προσόντα, στείλε τώρα το βιογραφικό σου στο:

 • ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών (13ος μισθός, bonus επίτευξης στόχων)
 • Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές ανέλιξης

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Καθημερινή έρευνα αγοράς και συγκριτική αξιολόγηση του ανταγωνισμού όλων των προϊόντων.
 • Εκτέλεση όλων των διαδικασιών κύκλου ζωής προϊόντων συμπεριλαμβανομένης της έρευνας προϊόντων, ανάλυσης ανταγωνισμού, του σχεδιασμού, της τοποθέτησης και ανάπτυξης οδικού χάρτη.
 • Στενή συνεργασία με το Τεχνικό τμήμα, Marketing, τμήμα Logistics και Πωλήσεων για την ανάπτυξη και κυκλοφορία νέων προϊόντων ή τη βελτίωση και αλλαγή των ήδη υπαρχόντων.
 • Σε συνεργασία με το τμήμα Marketing, συντονίζει τα κανάλια και εργαλεία μάρκετινγκ (π.χ καταστήματα, οθόνες, ιστότοπος, έντυπο υλικό, βάσεις δεδομένων και κοινωνικά μέσα) για να διασφαλιστεί η συνέπεια της μάρκας.
 • Ετοιμάζει και υποβάλλει έγκαιρα τις παραγγελίες αγορών.
 • Παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας.
 • Συμμετέχει στην οριοθέτηση, έλεγχο και επίτευξη της πολιτικής και στόχων του Ομίλου.
 • Επιβλέπει και εφαρμόζει τις διαδικασίες λειτουργίας, εσωτερικούς κανονισμούς στο πεδίο ευθύνης του/της. Βελτιώνει την απόδοση και αποτελεσματικότητα του τμήματος ή χώρου ευθύνης του/της.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα και εξουσίες που θα του / της ανατεθούν από το Γενικό Διευθυντή.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Δίπλωμα Κολλεγίου ή Πτυχίο Πανεπιστημίου
 • Εμπειρία 3 ετών σε παρόμοια θέση
 • Άριστη γνώση ελληνικής και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης
 • Διαπραγματευτική ικανότητα, πειστικότητα στο λόγο
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα συνεργασίας
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, τιμιότητα και επαγγελματισμός
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΦΟΡΜΑ

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ


  *Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας και αφού αξιολογηθούν, θα γίνει επικοινωνία με τους υποψήφιους που πληρούν τα προσόντα, για διευθέτηση συνάντησης.